Indywidualizacja nauczania

Od 24 września 2012r. w naszej szkole realizowany jest projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice klas I – III u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby edukacyjne i/lub problemy rozwojowe.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.